Jóan Petur Petersen

Vindrossel

Turdus iliacus

Redwing

Óðinshani

Redwing

Óðinshani

Mærkninglokaliteter for Vindrossel

(n=
)

Genfundslokaliteter for Vindrossel

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 138
- heraf mærket som unger 9 (6,5%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2
Antal fugle 2
Genmeldingsandel 1,4%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Vindrossel er udbredt i Nordeuropa og Sibirien. Underarten T. i. coburni yngler kun på Island og Færøerne. Ynglebestanden på Færøerne er på 10-20 par. Underarten er også en regelmæssig trækgæst og fåtallig vintergæst på Færøerne. Den nordeuropæiske underart T. i. iliacus er en fåtallig gæst på Færøerne om efteråret. Der er ringmærket i alt 138 vindrosler på Færøerne, flest på Nólsoy (123). Mange fugle er mærket i invasionsårene 1995 (39 fugle) og 1997 (26). 28 af de mærkede fugle er bestemt til T. i. iliacus, resten tilhører formentlig T. i. coburni. 99 fugle er mærket om foråret (27. marts – 27. juni), flest medio april, og 39 i andet halvår (1. juli – 26. november) med kulmination sidst i oktober. Blandt de aldersbestemte fugle er 8% unger og 8% ungfugle (1k). To ringmærkede fugle er genmeldt, begge i udlandet, og ingen af dem er fra den færøske ynglebestand. De to fugle, mærket i trækperioden (hhv. 3. og 14. april 1997) på Nólsoy, er fundet døde på Island henholdsvis 3. juli 1998 og 15. juli 1999. Tre vindrosler ringmærket på Island og tre mærket i Skotland er genmeldt på Færøerne, alle under forårstrækket (29. marts – 1. juni). De tre islandske fugle er mærket 4. juli og 12. og 15. oktober, og de skotske fugle er mærket 18. april, 22. oktober og 3. november. Den ældste færøsk-mærkede fugl var 5 år og 5 måneder.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her