Rodmund á Kelduni

Gråmåge

Larus hyperboreus

Glaucous gull

Valmási

Glaucous gull

Valmási

Kort resumé af teksten fra bogen:
Gråmågen har en cirkumpolar yngleudbredelse i arktiske egne. På Færøerne er gråmågen fundet ynglende én gang, og ellers er arten en ret almindelig træk- og vintergæst. Gråmåge er ikke ringmærket på Færøerne. 60 gråmåger ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne. De fleste er mærket på Bjørnøya (40) og på det øvrige Svalbard (12). Endvidere er tre fra Island, to fra Jan Mayen, to fra Skotland, og en fra Barentshavet 140 sømil øst for Bjørnøya. 53 fugle er mærket som unger. 56 er genmeldt på Færøerne i vinterhalvåret, fra 1. oktober til ultimo marts, fordelt med 42 i oktober-december og 14 i januar-marts.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her