Kasper Solberg

Grågås

Anser anser

Greylag goose

Grágás

Greylag goose

Grágás

Mærkninglokaliteter for Grågås

(n=
)

Genfundslokaliteter for Grågås

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 85
- heraf mærket som unger 33 (38,8%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 25
Antal fugle 25
Genmeldingsandel 29,4%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Grågåsen er udbredt i Nord- og Østeuropa samt i Sibirien. På Færøerne er grågås en almindelig ynglefugl. Ynglebestanden har tidligere været udryddet, men i dag er bestanden på 250-300 par. Arten er endvidere en ret almindelig træk- og vintergæst. Jagt på grågås er ikke tilladt på Færøerne. 85 grågæs ringmærket på Færøerne, flest i Marknagil i Tórshavn (62) og ved Fjallavatn på Vágar (21). Den første blev ringmærket i 1970. 98% er mærket i juli. Blandt de aldersbestemte fugle er 39% unger og 19% ungfugle. De fleste fugle er fanget i familieflokke, i tiden mens unger og voksne ikke kan flyve. 25 af de mærkede fugle er genmeldt, heraf to uden for Færøerne. For fugle genmeldt på Færøerne (23) er fem genfundet i vintermånederne (januar-februar). Tre unger er genfundet i en efterfølgende ynglesæson, i gennemsnit 21 (9-36) km fra mærkningsstedet. Fire fugle mærket som voksne er genfundet i en efterfølgende ynglesæson, i gennemsnit to km fra mærkningsstedet. To færøsk-mærkede grågæs er genfundet i udlandet. En unge, mærket 18. juli 1987 ved Fjallavatn, Vágar, blev skudt 10. november 1988 ved Filsø, Vestjylland, Danmark, 1.138 km sydøst for mærkningsstedet. En anden grågås, mærket som ungfugl (1k) 19. juli 1986 ved Fjallavatn, blev skudt seks måneder senere (13. december) ved Forres i Skotland, 543 km sydsydøst for mærkningsstedet. Fem grågæs mærket i udlandet er genmeldt på Færøerne, tre fra Island, én fra Skotland og én fra Holland. De islandske fugle er alle ringmærket i juli og genmeldt på Færøerne i december, januar og april. Fuglen fra Skotland er mærket i november og aflæst i oktober. Fuglen fra Holland, er mærket i maj og fundet død i marts, 1.281 km nordnordvest for mærkningsstedet. Den færøske bestand overvintrer tilsyneladende på Færøerne og i Skotland. Om vinteren kommer enkelte fugle på Færøerne formentlig fra den islandske ynglebestand.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her